ปุ่มเปลี่ยนการแสดงผล

เปลี่ยนขนาดตัวหนังสือ

ตัวหนังสือขนาดเล็กลง ตัวหนังสือขนาดปกติ ตัวหนังสือขนาดใหญ่ขึ้น

เปลี่ยนสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง

ตัวหนังสือเหลืองพื้นดำ ตัวหนังสือและพื้นหลังปกติ ตัวหนังสือขาวพื้นดำ

เปลี่ยนภาษา

 English

เมนูหลักแบบแฟลช
เมนูไซด์บาร์My Blog
My Playlists


ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์
FPO Junior Camp
FIS Mail
เครือข่ายวายุภักษ์
E-Learning
sec
หน้าแรก > เกี่ยวกับ สศค. > ข้อมูลองค์กร > รายนามอดีต ข้าราชการ สศค. >

เนื้อหาหลัก

 Untitled Document
รายนามอดีต ข้าราชการ สศค.

รายนามอดีตผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

               1.  นายป๋วย  อึ๊งภากรณ์  (1 ตุลาคม 2505 - 31 มกราคม 2510)

                    2.  นายฉลอง  ปึงตระกูล  (1 กุมภาพันธ์ 2510 - 30 กันยายน 2514)

                    3.  นายชาญชัย  ลี้ถาวร  (1 ตุลาคม 2514 - 30 กันยายน 2515)

                    4.  นายสุนทร  เสถียรไทย  (1 ตุลาคม 2515 - 1 พฤษภาคม 2518)

               5.  นายบัณฑิต บุณยะปานะ (2 พฤษภาคม 2518 - 31 ตุลาคม 2522)

                    6.  นายไกรศรี  จาติกวณิช  (1 พฤศจิกายน 2522 - 30 กันยายน 2525)

                    7.  นายกำจร  สถิรกุล  (1 ตุลาคม 2525 - 13 กันยายน 2527)

                    8.  นายมนัส  ลีวีระพันธุ์  (1 ตุลาคม 2527 - 30 กันยายน 2529)

                    9.  นายอรัญ  ธรรมโน  (1 ตุลาคม 2529 - 31 สิงหาคม 2533)

                    10.  นายนิพัทธ  พุกกะณะสุต  (1 กันยายน 2533 - 6 กรกฎาคม 2535)

                    11. นายศุภชัย  พิศิษฐวานิช  (7 กรกฎาคม 2535 - 30 กันยายน 2535)

                    12. นายสมชัย  ฤชุพันธุ์  (1 ตุลาคม 2535 - 27 ธันวาคม 2539)

                    13. นายวุฒิชัย  พงษ์ประสิทธิ์  (28 ธันวาคม 2539 - 16 ตุลาคม 2540)   

                    14. นายสมหมาย  ภาษี  (17 ตุลาคม 2540 - 30 กันยายน 2541)

                    15. นายศุภรัตน์  ควัฒน์กุล  (1 ตุลาคม 2541 - 30 กันยายน 2543)     

                    16. นายสถิตย์  ลิ่มพงศ์พันธุ์ (1 ตุลาคม 2543 - 30 กันยายน 2545)

                    17.  นายวิสุทธิ์  ศรีสุพรรณ  (10 ตุลาคม 2545 - 30 กันยายน 2546)

                    18.  นายศิโรตม์  สวัสดิ์พาณิชย์ (1 ตุลาคม 2546 - 30 กันยายน 2547)

                    19.  นายนริศ  ชัยสูตร (1 ตุลาคม 2547 - 15 พฤศจิกายน 2549)

                    20.  นางพรรณี  สถาวโรดม (16 พฤศจิกายน 2549 - 30 กันยายน 2551)

                    21.  นายสมชัย  สัจจพงษ์ (1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552)

                    22.  นายสาธิต  รังคสิริ (1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553)       

                    23.  นายนริศ  ชัยสูตร (1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554)

 

รายนามอดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

                    1.  ม.ร.ว.จัตุมงคล  โสณกุล  

                    2.  นายโกวิทย์  โปษยานนท์  

                    3.  นายวิบูลย์  อังสนันท์  

                    4.  นายสุวรรณ  ผาสุกสวัสดิ์  

                    5.  นายกวี  คีรีภาส  

                    6.  นายสุทธิพันธุ์  นิมมานเหมินท์

                    7.  นางบุญนำ  อุไรรัตน์  

                    8.  นายชาญชัย  มุสิกนิศากร  

                    9. นางสาวชนาทิพย์  โปษยานนท์  

                    10.  นายวีระยุค  พันธุเพชร  

                    11.  นางอัมพร  เล็กอุทัย

                    12.  คุณพงษ์ภาณุ  เศวตรุนทร์          

                    13.  คุณสุกัญญา  จันทรปรรณิก

                    14.  นายอรรคศิริ  บุรณศิริ

                    15.  นางอุบลวรรณ  อุษาวัฒนากุล

                    16.  นางสาวพนอศรี  ถาวรเศรษฐ์
                           (เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2556)

                    17.  นางไพรินทร์  ศรีศุภวินิจ
                           (เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2556)


รายนามข้าราชการที่เคยรับราชการในสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

                    1.  นายเกียรติกร  พรหมโยธี  

                    2.  นายประโยชน์  รังสิยานนท์  

                    3.  นางสุวิมล  รามโกมุท

                    4.  นายสิงห์  ตังทัตสวัสดิ์  

                    5.  นายประวิทย์  คล่องวัฒนกิจ

                    6.  นายจงรัก  ระรวยทรง  

                    7.  นายพสุ  พานิชศุภผล  

                    8.  นายจงเจตน์  บุญเกิด  

                    9.  นายมัชฌิมา  กุญชร ณ อยุธยา  

                    10. นางเรณู  รื่นกลิ่น 
 
                   
11. นางภาษณา  สรเพช์ญพิสัย 

                    12. นางรัฐสิริ  อังสนันท์ 

                    13. นางกรรณิการ์  ปิณฑะรุจิ  

                    14. นางจิริณี  หังสพฤกษ์ 

                    15. นายอัศวิน  คงสิริ 

                    16. นายรัตน์  สุจริตกุล 

                    17. นายประสิทธิ์  อุชชิน  

                    18.  นายอรัญ  รุ่งสว่าง  

                    19.  นายชยันต์ เอกะโรหิต  
 
                   
20.  นางสาวอาภรณ์  เวคะวากยานนท์ 
 
                   
21.  นายณรงค์  หาระวงศ์ 

                    22.  นายมงคล  สุขสงวน  

                    23.  นางศิริอร  วงศ์เครือวัลย์  

                    24. นายสุรพล  พิเรนทร  

                    25. นางสมรวดี  ผลประเสริฐ

                    26. นายอดิศักดิ์  ดาวประดิษฐ์

                    27.  นางเพลิน  โพธิ์ท้วม  

                    28.  นางกนกรัชต์  สุคนธเกสร  

                    29.  นางนงเยาว์  ทรงสกุล  

                    30.  นางอร่าม  ดาระดาษ   

                    31.  นางสาวกรองทอง  พิรพัฒน์  
  
                    32.  นางสุจิตรา  ฉัตรแถม  

                    33. นางดวงสุดา  ชุติมาวงศ์

                    34.  นางสาวละเมียด  อ่อนนาดอน  

                    35.  นายสมศักดิ์  ช่วงชู  

                    36.  นายอรรณพ  บุญญาศิริ  

                    37.  นางสุนันท์  จิตต์ภักดิ์

                    38.  นางอารี  พูลทรัพย์

                    39. นางลัดดา  ไอศูรย์พิศาลศิริ
 
                     40. นางพัชรินทร์  สุวรรณาคม  

                     41.  นางสาวสุชามา  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา  

                     42. นางสาวศิริศักดิ์  หาระบุตร

                     43.  นายจิระ  พันธ์คีรี

                     44.  นายศุภมงคล  โชติกเสถียร

                     45.  นางสาวอิสริยา  ชื่นชมพู  

                     46.  นางยุพา  วิเชษฐ์พันธุ์  

                     47.  นางสาวเจริญศรี  สธนนิศกุล
 
                     48.  นายสันติ  จินดาแสง      

                     49.  นางสาวประทุม  แย้มสวย  

                     50.  นางสาวมานิตา  พิชญดิษฐ์   

                     51.  นายเชิดชู  พรหมสุวรรณ

                     52.  นายพศิน  พงศ์พิทักษ์โสภณ

                     53.  นายธีรศักดิ์  มงคลโภชน์

                     54.  นายวันชัย  บุญเพชร

                     55.  นางสุนิตรา  สิทธิเสฏฐพงศ์

                     56.  นางกรศิริ  พิณรัตน์

                     57.  นางวงษา  เนื่องศรี

                     58.  นางฐาปณี  มหาวรศิลป์

                     59.  นางเพ็ญพร  อิฐงาม

                     60.  คุณเสริมศรี  ชาญเฉลิม

                     61.  คุณพีระเมศ  วุฒิธรเนติรักษ์

                     62.  คุณอารีย์  น้อยวงศ์

                     63.  คุณพวงทอง  ปาลวัฒน์วิไชย

                     64.  คุณผ่องพรรณ  กาญจนวัฒนา

                     65.  คุณเครือพันธ์  ศรีสุพรรณ

                     66.  คุณทวีศักดิ์  มานะกุล

                     67.  คุณทิพา  เจริญเลิศ

                     68.  คุณสุภารัตน์  ตรีไตรลักษณะ

                     69.  คุณวัลภา  ธนัตวรานนท์

                     70.  คุณศจิำพงษ์  พินเดช

                     71.  คุณปราโมทย์  สุวรรณสินธุ์

                     72.  คุณวิเชียร  กลิ่นนารี

                     73.  คุณบุญชัย  พิทักษ์ดำรงกิจ

                     74.  คุณพจนีย์  พรหมโรจน์

                     75.  คุณทัศนีย์  นาคะพงศ์

                     76.  คุณมัญชุลา  ศิริเจริญ

                     77.  คุณวิภารัตน์  นิตยนันท์

                     78.  คุณสุวัฒนา  ศรีภิรมย์

                     79.  คุณวชิรา  วราศรัย

                     80.  คุณเบญจพร  ศรีพวัลย์

                     81.  คุณอารดา  ปาลาเลย์

                     82.  คุณจินตนา  จันสว่าง

                     83.  คุณโชติชัย  สุวรรณาภรณ์

                     84.  คุณวิมลศรี  โล่แสนจิตต์

                     85.  คุณคัทลียา  ครองสุขเลิศ

                     86.  คุณณัฐชา  ชมพูนุช

                     87.  คุณชัยยุทธ  สุทธิธนากร

                     88.  คุณวนิดา  บุรณศิริ

                     89.  คุณจงกลกร  ขำมี

                     90.  คุณวรรณารัตน์  หาญทรงกนิฏฐ์

                     91.  คุณสุดจิตร์  ภาชนะทิพย์

                     92.  คุณสุนทรี  สุนทรนิล

                     93.  คุณรจณี  รัตนพิภพ

                     94.  คุณจิดาภา  จันทนา


 

   

GFS FI&SFI FPO mail FPO Info สหกรณ์ออมทรัพย์ สศค. ศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด สลิปเงินเดือน FPO Twitter Facebook PMQA พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ มติ ครม. 1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายการออมและการลงทุน ข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ(SFIs) การให้ความรู้ทางการเงิน ประชุม 3 M DPIS ประกาศราคากลาง  ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน ชมรมอดีตข้าราชการ สศค. การจัดทำความตกลง FATCA เว็บไซต์แนะนำ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน แถลงผลงาน รอบ 6 เดือน การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ deposit โปรแกรม IRR