ปุ่มเปลี่ยนการแสดงผล

เปลี่ยนขนาดตัวหนังสือ

ตัวหนังสือขนาดเล็กลง ตัวหนังสือขนาดปกติ ตัวหนังสือขนาดใหญ่ขึ้น

เปลี่ยนสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง

ตัวหนังสือเหลืองพื้นดำ ตัวหนังสือและพื้นหลังปกติ ตัวหนังสือขาวพื้นดำ

เปลี่ยนภาษา

 English

เมนูหลักแบบแฟลช
เมนูไซด์บาร์My Blog
My Playlists


ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์
FPO Junior Camp
FIS Mail
เครือข่ายวายุภักษ์
E-Learning
sec
หน้าแรก > ศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด >

เนื้อหาหลัก

 Untitled Document
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด สศค.

                        คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2543 เห็นชอบแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาด และกำหนดให้กระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานของรัฐ จัดทำแผนกลยุทธ์หน่วยงาน ใสสะอาด และรายงานผลเป็นรายปี ซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว โดยได้มีคำสั่ง สศค. ที่ 91/2546 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2546 จัดตั้งศูนย์ประสานราชการ ใสสะอาด และแต่งตั้งคณะทำงานประจำกลุ่มงาน ในศูนย์ประสานราชการใสสะอาด สศค. และได้จัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์ สศค. ใสสะอาด (พ.ศ. 2545-2549) โดยได้มีการปรับปรุงแผน ปฏิบัติการฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ สศค. พ.ศ. 2545 และแผนยุทธศาสตร์ สศค. รวมทั้งจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น
ในรอบปีไปยังสำนักงาน ก.พ.

                      ต่อมาเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2547 ได้มีแนวทางดำเนินการสำหรับปี 2548 ให้สร้างมาตรการจูงใจและกำหนดบทลงโทษ โดยให้สำนักงาน ก.พ. ประสานกับสำนักงบประมาณ และ สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดให้การสร้างราชการใสสะอาด เป็นเงื่อนไขในการจัดสรรหรือลดสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณประจำปี หรือการขอรับ หรือตัดสิทธิการขอรับเงินรางวัลประจำปี โดยที่ขณะนี้ รัฐบาลได้ประกาศนโยบายอย่างชัดเจนในการทำสงครามกับการคอร์รัปชันและคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2547 เห็นชอบแผนปฏิบัติการเบื้องต้นในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ในวงราชการ ประกอบกับการบังคับใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ส่งผลโดยตรงให้ส่วนราชการ และหน่วยงานรัฐต้องเร่งสร้างความโปร่งใส ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รณรงค์และส่งเสริมค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต แก้กฎระเบียบที่เอื้อต่อการทุจริต ใช้วิธีบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตามมาตรการบริหาร กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี และส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง


                      สศค. จึงได้มีคำสั่ง สศค. ที่ 60/2548 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2548 จัดตั้งศูนย์ประสานราชการใสสะอาด สศค. และแต่งตั้งคณะทำงานประจำกลุ่มงานในศูนย์ประสาน ราชการใสสะอาด สศค. ขึ้นใหม่ รวมทั้งได้จัดทำแผนกลยุทธ์ สศค. ใสสะอาด(พ.ศ. 2548-2551) เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่องแผนปฏิบัติการเบื้องต้น ในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในวงราชการ และการดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ในส่วนของตัวชี้วัดที่ 7  “ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการ ป้องกันและ ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ”

 

   

GFS FI&SFI FPO mail FPO Info สหกรณ์ออมทรัพย์ สศค. ศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด สลิปเงินเดือน FPO Twitter Facebook PMQA พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ มติ ครม. 1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายการออมและการลงทุน ข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ(SFIs) การให้ความรู้ทางการเงิน ประชุม 3 M DPIS ประกาศราคากลาง  ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน ชมรมอดีตข้าราชการ สศค. การจัดทำความตกลง FATCA เว็บไซต์แนะนำ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน แถลงผลงาน รอบ 6 เดือน การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ deposit โปรแกรม IRR