ศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
เรียงคำศัพท์ภาษาไทยจากน้อยไปมากเรียงคำศัพท์ภาษาไทยจากมากไปน้อยเรียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากน้อยไปมากเรียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากมากไปน้อยเรียงคำศัพท์ตามวันที่ลงข้อมูล         พบคำศัพท์ทั้งหมด :  2523 ระเบียน แสดงหน้าละ 8 ระเบียน
  คำศัพท์  ความหมาย  วันที่ลงข้อมูล
  รายได้รับ
Total Revenue

 

  รายได้ เท่ากับ ราคาของสินค้า x จำนวนปริมาณหรือยอดขายทั้งหมด

 

  24/06/2548
  รายได้สุทธิจากต่างประเทศ

 

  รายได้ที่เกิดจากการลงทุนในต่างประเทศ หักด้วย รายได้ที่คนต่างชาติได้รับจากการเข้ามาลลงทุนในประเทศ

 

  19/04/2553
  รายได้ส่วนบุคคล
Personal Income : PI

 

  รายได้ส่วนบุคคลทั้งหมด โดยรวมทั้งรายได้ที่เป็นผลตอบแทนจากปัจจัยการผลิต และที่มิได้เป็นผลตอบแทนของปัจจัยการผลิต ซึ่งเป็นรายได้ที่จะตกมาถึงมือบุคคลจริงๆ

 

  22/05/2546
  รายได้ส่วนบุคคลสุทธิ
Disposable Personal Income : DPI

 

  รายได้ของบุคคลที่สามารถนำไปใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการได้จริงๆหลังจากได้หักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้ว

 

  22/05/2546
  รายได้อื่นๆ
Other Incomes

 

  รายได้เสริมจากการขายสินค้าที่กิจการดำเนินงานอยู่

 

  13/10/2547
  รายได้เฉลี่ยต่อหัว
GDP per capita

 

  ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหัวประชากร ตัวชี้วัดนี้ใช้เป็นสิ่งบ่งชี้ถึงมาตรฐานความเป็นอยู่ หรือความกินดีอยู่ดีของประชาชนโดยเฉลี่ย

 

  27/02/2552
  และบริษัท
And Company (& Co.)

 

  เป็นคำที่ใช้ต่อท้ายชื่อของบริษัทในภาษาอังกฤษที่กิจการมีเจ้าของมากกว่าหนึ่งคน ทั้งนี้หากบริษัทดังกล่าวมีลักษณะของการดำเนินกิจการเป็นแบบหุ้นส่วนจะมีคำว่าจำกัด (Limited) ต่อท้ายเพิ่มเติมอีกด้วย

 

  28/07/2547
  โลกที่ 1
First world

 

  หมายถึง ประเทศพัฒนา ประเทศนายทุน ประเทศอุตสาหกรรม กลุ่มประเทศที่อยู่ในแนวเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีผลประโยชน์ทางการเมืองและเศรษฐกิจที่มีมากกว่าหรือน้อยกว่า นั่นคือ อเมริกาเหนือ ยุโรป ตะวันตก ญี่ปุ่นและออสเตรเลีย

 

  02/11/2553
รวบรวมและจัดทำโดย : ส่วนนโยบายการออมและการลงทุนในภาพรวม, สำนักนโยบายการออมและการลงทุน