ศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
เรียงคำศัพท์ภาษาไทยจากน้อยไปมากเรียงคำศัพท์ภาษาไทยจากมากไปน้อยเรียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากน้อยไปมากเรียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากมากไปน้อยเรียงคำศัพท์ตามวันที่ลงข้อมูล         พบคำศัพท์ทั้งหมด :  2523 ระเบียน แสดงหน้าละ 8 ระเบียน
  คำศัพท์  ความหมาย  วันที่ลงข้อมูล
  กิจการที่ปรึกษาการลงทุน

 

  กิจการให้คำแนะนำแก่ประชาชนไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อมเกี่ยวกับคุณค่าของหลักทรัพย์ หรือความเหมาะสมในการลงทุนหรือซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆเป็นทางค้าปกติ ทั้งนี้โดยได้รับค่าบริการหรือบำเหน็จเป็นการตอบแทนสำหรับการนั้น

 

  06/06/2546
  กิจการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

 

  กิจการเป็นนายหน้า หรือตัวแทนซื้อหรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ในแก่บุคคลอื่น โดยได้รับค่านายหน้าหรือบำเหน็จเป็นการตอบแทนเป็นทางค้าปกติ

 

  06/06/2546
  กิจการวิเทศธนกิจ
Bangkok International Banking Facilities : BIBF

 

  กิจการที่มีแหล่งที่มาของเงินทุนมาจากต่างประเทศ ส่วนผู้ที่ได้รับสินเชื่อจะอยู่ในประเทศหรือนอกประเทศก็ได้ ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ไทยและธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ ดำเนินธุรกิจการเงินระหว่างประเทศเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคม 2536

 

  26/11/2546
  กิจการวิเทศธนกิจ
International Banking Facilities : IBFs

 

  คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้มีการจัดตั้ง Bangkok International Banking Facilities (BIBFs) เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ประกาศกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 16 กันยายน 2535 ได้ให้คำนิยามกิจการวิเทศธนกิจไว้ 2 ประเภท โดยสรุป คือ
   1) กิจการวิเทศธนกิจเพื่อการให้กู้ยืมในต่างประเทศ หมายถึง การรับฝากหรือกู้ยืมเงินตราต่างประเทศจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือการรับฝากหรือกู้ยืมเงินบาทจากต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะนำไปให้กู้ยืมเป็นเงินตราต่างประเทศในต่างประเทศหรือแก่กิจการวิเทศธนกิจอื่น
   2) กิจการวิเทศธนกิจเพื่อการให้กู้ยืมในประเทศ หมายถึง การรับฝากหรือการกู้ยืมเงินตราต่างประเทศจากต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะนำไปให้กู้ยืมเป็นเงินตราต่างประเทศในประเทศไทยโดยมีการเบิกถอนเงินกู้ยืมแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าจำนวนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานเบกษา ค้นคว้าข้อมูลได้ที่ www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2535/D/119/10146.PDF

 

  07/08/2549
  เขตการค้าต่างประเทศ
Foreign trade zone

 

  พื้นที่เสรีศุลอากรศุลกากรมักอยู่บริเวณท่าเรือหรือท่าอากาศยาน ซึ่งโดยการยอมให้มีการนำเข้าและส่งออกสินค้าที่ต้องเสียอากรศุลกากรที่ทำให้อุตสาหกรรมเติบโตขึ้น

 

  02/11/2553
  เขตการค้ายุโรปกลาง
Central European Free Trade Area : CEFTA

 

  การรวมกลุ่มของประเทศยุโรปกลางเพื่อส่งเสริมการค้าเสรีระหว่างกลุ่ม ซึ่งประกอบด้วยประเทศสมาชิก 7 ประเทศ คือ ฮังการโปแลนด์ สาธารณรัฐเชก สาธารณรัฐสโลวักโลวาเนีย โรมาเนีย และสาธารณรัฐบัลแกเลีย ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก www.cefta.org

 

  04/09/2549
  เขตการค้าเสรี
Free-trade area

 

  พื้นที่ที่ประเทศต่างๆตั้งแต่สองประเทศขึ้นไปตกลงกันให้มีการค้า เสรีระหว่างกัน โดยตกลงในขอบเขตเงื่อนไขว่าจะอนุญาตค้าเสรีในสินค้าใดบ้าง โดยไม่กีดกัน ไม่เก็บภาษี ขณะเดียวกันก็กีดกันประเทศอื่นๆ โดย เก็บภาษี หรือ มีเงื่อนไขกีดกัน

 

  06/09/2553
  เขตการค้าเสรีอาเซียน
ASEAN Free Trade Area : AFTA

 

  ในปี ค.ศ. 1991 กลุ่มประเทศสามชิกอาเวียนทั้ง 10 ประเทศ ได้ร่วมมือกันจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน เพื่อส่งเสริมให้การค้าขายระหว่างกันในอาเซียนเป็นไปอย่างเสรีเพิ่มขีดความสามารในการแข่งขันของอาเซียนในฐานที่เป็นฐานการผลิตที่สำคัญ เพื่อป้อนสินค้าสู่ตลาดโลก โดยอาศัยการเปิดเสรีด้านการค้าและการลดภาษี และอุปสรรคข้อกีดขวางทางการค้าที่มิใช่ภาษี รวมทั้งการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภาษีศุลกากร เพื่อเอื้ออำนวยต่อการค้าเสรี กลไกการลดภาษีที่สำคัญของ AFTA คือระบบ CEPT (Common Effective Preferential Tariff Scheme) และสมาชิกตกลงจะดำเนินการลดอัตราภาษีศุลกากรระหว่างกันเหลือร้อยละ 0-5 ภายในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2545 รวมทั้งยกเลิกมาตรการที่มิใช่ภาษี เมื่อมีการได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีระหว่างกัน ทั้งนี้ยกเว้น เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา ซึ่งเป็นสมาชิกอาเซียนช้ากว่าสมาชิกอื่นๆ จึงได้รับการผ่อนผันให้เวียดนามลดอัตราภาษีลงเหลือร้อยละ 0-5 ภายในปี พ.ศ. 2549 ส่วนลาวและพม่า ภายในปี พ.ศ. 2551 และกัมพูชา ภายในปี พ.ศ. 2553

 

  20/08/2547
รวบรวมและจัดทำโดย : ส่วนนโยบายการออมและการลงทุนในภาพรวม, สำนักนโยบายการออมและการลงทุน