รายได้
                รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่อครัวเรือน จำแนกตามภาค และจังหวัด
       รายจ่าย
                ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน ต่อครัวเรือน จำแนกตามภาค และจังหวัด
       หนี้สิน
                มูลค่าหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนที่เป็นหนี้จำแนกตามภาคและจังหวัด
       ค่าครองชีพ
                ดัชนีราคากรุงเทพมหานคร
                ดัชนีราคาภาคกลาง
                ดัชนีราคาภาคเหนือ
                ดัชนีราคาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
                ดัชนีราคาภาคใต้
       ความยากจน
                ความยากจน: วัดจากรายได้รวม
                ความยากจน: วัดจากรายได้รวมเขตเมือง
                ความยากจน: วัดจากรายได้รวมเขตชนบท
                ความยากจน: วัดจากค่าใช้จ่ายรวม
                ความยากจน: วัดจากค่าใช้จ่ายเขตเมือง
                ความยากจน: วัดจากค่าใช้จ่ายในต่างจังหวัด
                ตัวชี้วัดความยากจนและการกระจายรายได้ ทั่วราชอาณาจักร
                เส้นความยากจน (Poverty line) จำแนกตามภาคและเขตพื้นที่ หน่วย: บาท/คน/เดือน
                จำนวนคนจน เมื่อวัดด้านรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค จำแนกตามภาคและพื้นที่ หน่วย: พันคน
                สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ของรายได้ จำแนกตามภาค และจำแนกตามเขตพื้นที่
                สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ของรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค
                จำแนกตามภาค และจำแนกตามเขตพื้นที่
       ข้อมูลการเข้าถึงบริการทางการเงิน
                จังหวัดที่มีจำนวนเงินให้สินเชื่อของธนาคารไทยพาณิชย์น้อยที่สุด 10 ลำดับ
                จังหวัดที่มีจำนวนเงินให้สินเชื่อของธนาคารไทยพาณิชย์มากที่สุด 10 ลำดับ
                จังหวัดที่มีจำนวนเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์มากที่สุด 10 ลำดับ
                จำหวัดที่มีจำนวนเงินฝากของธนาคารพาณิชย์มากที่สุด 10 ลำดับ
                จำหวัดที่มีจำนวนเงินฝากของธนาคารพาณิชย์น้อยที่สุด 10 ลำดับ
                จังหวัดที่มีจำนวนสำนักงานของธนาคารพาณิชย์น้อยที่สุด 10 ลำดับ
                จังหวัดที่มีจำนวนสำนักงานของธนาคารพาณิชย์มากที่สุด 10 ลำดับ
                โครงการนำร่องการเข้าถึงบริการทางการเงิน 7 จังหวัด(2553)


กลับขึ้นด้านบน